FB
Vimeo
Open/Close Menu

Przebieg pracy nad projektem dyplomowym na specjalizacji Animacja Kultury do 2019 roku:

 • Do końca semestru zimowego: ustalenie tematu i zakresu projektu z dr Zofią Dworakowską lub z dr Joanną Kubicką. Dalsza praca nad projektem odbywa się w trybie konsultacji z wybraną promotorką.
 • Do końca marca: opracowanie i przedstawienie konspektu projektu. 
 • Do końca maja: pełny tekst projektu przesłany na adres specjalizacji.
 • Po akceptacji tekstu przez promotorkę ustalenie terminu obrony.
 • W sesji egzaminacyjnej: obrona projektu dyplomowego przed komisją składającą się z dwóch osób – pracowników IKP.
 • Ukończenie specjalizacji – po uzyskaniu absolutorium i pomyślnej obronie projektu dyplomowego student otrzymuje świadectwo ukończenia specjalizacji. 

Przedstawiany projekt powinien zawierać następujące informacje:

 • Tytuł projektu, czas trwania, miejsce w jakim będzie realizowany; osoba odpowiedzialna za jego realizację.
 • Zwięzły opis projektu.
 • Partnerzy projektu (jeżeli tacy są; czy autor projektu zamierza realizować projekt indywidualnie, czy w ramach stowarzyszenia, grupy nieformalnej, instytucji; jeśli w przedsięwzięciu wezmą udział partnerzy – jaka jest ich rola).
 • Cele projektu (z jakiej diagnozy wynikają, kto jest odbiorcą projektu, jaki problem projekt podejmuje czy rozwiązuje, co pomysłodawca zamierza osiągnąć – zmianę społeczną, rezultat artystyczny, edukacyjny itp.).
 • Sposoby osiągnięcia celów (konkretne działania, jakie zostaną podjęte w ramach projektu + ich orientacyjny przebieg – harmonogram).
 • Produkty (jeżeli zakłada się ich powstanie – np. strona internetowa, film, materiały edukacyjne, publikacja, wystawa itp.).
 • Promocja projektu (sposoby dotarcia do odbiorcy).
 • Budżet projektu (jaki jest całkowity koszt projektu; jakie są kategorie wydatków – honoraria, materiały do warsztatów, podróże i noclegi, sprzęt, druk itp.; prosimy o podział środków na środki własne i dotacyjne – o ile jest to zasadne).
 • Propozycja źródeł finansowania projektu.

Projekt powinien zostać przedstawiony w starannym opracowaniu edytorskim i graficznym. 

Projekt należy przygotować indywidualnie (nie są możliwe obrony grupowe).